วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

เงินสด หมายถึง

บัตรกดเงินสด 
เงินสด (Cash) หมายถึง เงินสด ในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ เช่น บัตรเงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
เงินสด ในทางบัญชียังหมายความรวมถึงเอกสารทางการเงินหรือเอกสารเครดิตที่ สามารถเปลี่ยนมือได้ง่าย สามารถเปลี่ยนเป็น เงินสด ได้ทันทีเมื่อต้องการใช้ เงินสด มีลักษณะอยู่หลายชนิดที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแต่ในขณะเดียว กันจะเป็นตัวกำหนดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในการดำเนินธุรกิจกิจการอาจมีเงินฝากธนาคารหลายบัญชีและมี เงินสด ในมืออีก ด้วย แต่จะแสดงรายการในงบดุล รวมยอด เงินสด และเงินฝากธนาคารไว้เข้าด้วยกันภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสด สามารถแบ่งจัดรายการเป็นชนิดของเงินสด และเอกสารที่มิใช่เงินสดได้ดังต่อไปนี้
ชนิดของเงินสดที่จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย
1 เงินเหรียญ ธนบัตร
2 เช็คของลูกค้า เช็คของธนาคาร เช็คเดินทาง เช็คไปรษณีย์ เช็คส่วนบุคคล
3 ดราฟต์
4 ธนาณัติ
5 เงินฝากธนาคารประเภทถอนได้เมื่อทวงถาม